Manuscripts by Grotius

You searched with ''

there are hits

Descriptor:
General description: H. de Groot, Tractaten ende questien met uytheemschen: autografen en afschriften in 2 dln met onvolledige inhoudsopgave en onzorgvuldige nummering door Grotius; 307 st.; in 1737 door Cattenburgh in de bibliotheek gedeponeerd; ZEER BELANGRIJK(E18)
Contents: sur le faict de l'Electeur Palatin (E20)

Text:

Inhoudsbeschrijving: stuk van Bouthillier betreffende de keurvorst Palatijn: ongedateerd, mogelijk van 1637 (Le Roy ayant toute bonne volante ...)

Image:
Descriptor:
General description: H. de Groot, Tractaten ende questien met uytheemschen: autografen en afschriften in 2 dln met onvolledige inhoudsopgave en onzorgvuldige nummering door Grotius; 307 st.; in 1737 door Cattenburgh in de bibliotheek gedeponeerd; ZEER BELANGRIJK(E18)
Contents: Amsterdam met de Staten-Generaal ende Unie 1639

Text:

Inhoudsbeschrijving: schrijven van burgemeesters der stadt Amsterdam dd. 8.3.1639 aan de Staten, ondertekend Mostert (Burgemeesteren ende Regierders ...)

Image:
Descriptor:
General description: H. de Groot, Tractaten ende questien met uytheemschen: autografen en afschriften in 2 dln met onvolledige inhoudsopgave en onzorgvuldige nummering door Grotius; 307 st.; in 1737 door Cattenburgh in de bibliotheek gedeponeerd; ZEER BELANGRIJK(E18)
Contents: ontbreekt?

Text:

Inhoudsbeschrijving: Extract tot de presentien vande heeren 36 Raden der Stad Amsterdam dd. 3.4.1610. Voorafgegaan door een fragment "rechtneen Comp. vn assurantie..." (op huyden sijn inde vergaderingen...)

Image:
Descriptor:
General description: H. de Groot, Tractaten ende questien met uytheemschen: autografen en afschriften in 2 dln met onvolledige inhoudsopgave en onzorgvuldige nummering door Grotius; 307 st.; in 1737 door Cattenburgh in de bibliotheek gedeponeerd; ZEER BELANGRIJK(E18)
Contents: Lettre du Duc de Valette 1629

Text:

Inhoudsbeschrijving: schrijven van de Duc de la Valette aan Grotius uit Londen dd. 5.2.1639 (Je n'eusse iamais pris la linerte ...)

Image:
Descriptor:
General description: H. de Groot, Tractaten ende questien met uytheemschen: autografen en afschriften in 2 dln met onvolledige inhoudsopgave en onzorgvuldige nummering door Grotius; 307 st.; in 1737 door Cattenburgh in de bibliotheek gedeponeerd; ZEER BELANGRIJK(E18)
Contents: 't Recht van Visscherye, Questie met Engelant, resolutie

Text:

Inhoudsbeschrijving: Nopende t'Recht van de visscherijen; autografische aantt.

Image:
Descriptor:
General description: H. de Groot, Tractaten ende questien met uytheemschen: autografen en afschriften in 2 dln met onvolledige inhoudsopgave en onzorgvuldige nummering door Grotius; 307 st.; in 1737 door Cattenburgh in de bibliotheek gedeponeerd; ZEER BELANGRIJK(E18)
Contents: Nopende de Laeckenen met Engelant (E19)

Text:

Inhoudsbeschrijving: Requeste van Laeckenhandelaers. Schrijven aan Staten van Holland zonder datum of ondertekneing namens kooplui uit Hollandsche steden (Geven ... Te kennen de coopluijden...)(E33)

Image:
Descriptor: brief
General description: H. de Groot, aan Maria van Reigersberch
Contents: Eerste brief vanuit slot Loevestein van De Groot aan zijn vrouw Maria van Reigersberch
to: Maria van Reigersberch

Text: Alderliefste.
Dat ik U.L. voor desen niet en hebbe geschreven is om beters wille geschiet. Daer en is naest Godt niet dat my meer troost als dicmael tydinghe van u t'ontfanghen. Ick ben met u gesondtheyt becommert, insonderheit met het gebreck in de zyde. Ick verlange om te verstaen off het oock met de kinderen wel is als oock met mijn vader, mijn ende uwe moeder, ende andere vrunden. Mijn slaep is tamelijck, Godtloff.
De maegh is wat beter als voor desen. Godt Almachtigh die ons tot noch toe soo genaedelijck bygestaen heeft sal ons niet naelaeten te helpen ende te vertroosten.
Betrouwt hem ende bidt hem, ende doet myne groetenisse aen alle de vrunden.
Den XXI Sept. 1618.
UL. altijdt getrouwe H. de Groot.

Op de keerzijde schreef Willem de Groot: Den eersten brieff die broeder de Groot in den Hage ut de casteleinie aen sijn huisfrou schreeff XXI Sep. 1618.

Inhoudsbeschrijving: Eerste brief vanuit slot Loevestein van De Groot aan zijn vrouw Maria van Reigersberch

Image: